Keurmerk Kwekers

Het doel van het Keurmerk Kwekers Pakara is dat aangesloten kwekers door een vorm van certificering zich kunnen onderscheiden van overige kwekers. Hiervoor moet een kweker bij het kweken van zijn papegaaien aan de zorgvuldigheidseisen van Pakara voldoen, zowel op het gebied van kweek, verkoop, gezondheid, gedrag als huisvesting. Een en ander moet minimaal overeenkomen met de wettelijke eisen die hierbij van toepassing zijn. Aanvullend moet de kweker voldoen aan een aantal extra (welzijn) eisen van Pakara.

baby-ara

Wat betekent certificering eigenlijk?

Certificering wil zoveel zeggen als een kwaliteitswaarborg op de wijze waarop een product tot stand is gekomen. Certificering betekent nadrukkelijk geen garantie. De wet geeft een koper van een dier ruime mogelijkheden om bij een miskoop verhaal te halen bij de verkoper. Certificering wordt in het leven geroepen om die miskoop te vermijden, door zorgvuldig en verantwoord kweekgedrag van de verkoper en door een verstandige aankoop van een goed voorgelichte koper. En als er zich toch problemen voordoen, dan geeft de koop bij een gecertificeerde kweker de garantie op een juiste afhandeling van het probleem. De twee kernbegrippen bij certificering zijn: verantwoord en zorgvuldig. Gecertificeerde kwekers geven geen ‘levenslange garantie’ op kuikens, maar staan wel garant voor een verantwoord en zorgvuldig gekweekte vogel. Dat betekent dat minimaal aan alle voorwaarden van de certificering is voldaan.

Wat zijn de voordelen van certificering voor mij als kweker?

Door de certificering onderscheidt u zich van overige kwekers door zorgvuldig en verantwoord kweekgedrag. Als gecertificeerde kweker wordt uw naam vermeld op de Pakara website bij het onderdeel Keurmerk Kwekers Pakara en worden aspirant kopers doorverwezen naar de aangesloten kwekers. Aangesloten kwekers worden regelmatig geïnformeerd over wijzigingen in wet en regelgeving en andere zaken die voor u als kweker van belang zijn. Met vragen en problemen over de kweek kan de aangesloten kweker terecht bij Pakara en zullen wij met behulp van deskundigen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Bij problemen tussen de koper en de KKP-gecertificeerde kweker zal Pakara een bemiddelende rol vervullen. Hoofddoel van certificering is verbetering van het dierenwelzijn.

Wat moet ik doen om mij als Keurmerk Kwekers Pakara te laten certificeren?

Om voor certificering in aanmerking te komen dient u lid te zijn van Pakara en dient u zich te committeren aan de regels die vermeld staan in de ‘Gedragscode’. U kunt dit aantonen door de ingevulde en ondertekende overeenkomst in te sturen, waarmee u verklaart dat u volgens de regels die vermeld staan in deze ‘Gedragscode’ zult handelen.
Het bestuur van Pakara beslist of aan de kweker het Keurmerk Kwekers Pakara certificaat toegekend wordt. Het certificaat wordt verstrekt voor de periode van 1 (kalender) jaar.

Sanctiebeleid

Wanneer de aangesloten kweker niet voldoet aan de afspraken over de certificering kan dit leiden tot sancties. Het sanctiebeleid is er op gericht enerzijds de met de certificering beoogde zorgvuldigheid te borgen en anderzijds zoveel mogelijk kwekers aan de certificering te laten deelnemen. Bij het niet nakomen van één of meer onderdelen van de afspraken over de certificering krijgt de overtreder een waarschuwing met de mogelijkheid de overtreding als dit mogelijk is met terugwerkende kracht en anders voor de toekomst te herstellen.
Komt de kweker daarna opnieuw de afspraken over de certificering niet na, kan dit leiden tot uitsluiting van deelname aan de certificering voor bepaalde of onbepaalde tijd. De uiteindelijke beslissing over uitsluiting van deelname aan de certificering ligt uitsluitend bij het bestuur van Pakara.

Kosten certificaat en vogelpaspoortenpaspoort-voorbeeld

Als gecertificeerde Keurmerk Kweker Pakara ontvangt u jaarlijks een certificaat.

  • De kosten per certificaat bedragen Euro 5,00.
  • De kosten van de vogelpaspoorten bedragen Euro 5,00 per paspoort. Bij afname van minimaal 5 vogelpaspoorten per jaar, ontvangt u het certificaat voor dat jaar gratis.

Documenten downloaden

U kunt hieronder de volgende documenten downloaden

Overeenkomst Keurmerk Kwekers Pakara 2014 (PDF)
Gedragscode Keurmerk Kwekers Pakara-2014 (PDF)
Koopovereenkomst-2014 (PDF)

    Contactadres Keurmerk Kwekers Pakara: afdelingKKP@pakara.nl